Arkisto: maaliskuu 2010

Verkkosivujen uudistus

perjantaina 19. maaliskuuta 2010

Yhdistyksen verkkosivuja on uudistettu edellisten kuukausien aikana. Tänään etusivu päivitettiin modernimmaksi, ja toivottavasti myös paremmaksi. Tavoitteena on ollut tuoda Kapsin ideaa paremmin esille sekä tehdä etusivusta hyödyllisempi tuomalla heti ilmi harrastuslähtöisyys, ja lisäämällä suoraan etusivulle tukipalveluiden yhteystiedot ja linkit mm. phpmyadminiin ja webmailiin.

Jo tammikuussa päivitettiin sivun värimaailmaa kirkkaammaksi. Kontrastia sisältöalueen ja taustan välillä lisättiin, ja logoksi otettiin alkuperäinen, räikeämpi versio. Nyt sisältöalueen tausta on täysin valkoinen, mikä parantaa tekstin erottuvuutta. Toisaalta valkoinen tausta voi käydä silmiin, mutta omalla css-tiedostolla senkin saa halutessaan muutettua 🙂 Värien valinta on ylipäätänsä vaikeaa, kun jokainen näyttö näyttää ne eri tavalla.

Sivuille on lisätty hakutoiminto, joka hakee myös täältä blogista ja forumilta. Tämä helpottaa tiedon löytymistä, kun eri sivuja on kertynyt (pöytäkirjat mukaanlukien) jo lähes 300.

Lisäksi on tehty erinäisiä pieniä parannuksia. Uutta tietoa ovat yhdistysesittely ja toimintaan osallistuminen, sekä monta pienempää päivitystä olemassaoleville sivuille. Ohjeiden jaottelua on uudistettu siten, että pääkategorioiden lisäksi on rinnakkaisia listoja, joista näkee nopeasti esimerkiksi kaikki PHP:hen liittyvät ohjeet. RSS-syötteisiin on lisätty <link>-viittaus, jolloin linkki näkyy osoiterivillä. Otsikoissa on nyt sivun nimi ensimmäisenä, jolloin se näkyy myös välilehden nimessä otsikon typistyessä. Jäsenten kotisivuja etsiviä varten 404-virhesivulla neuvotaan myös koti.kapsi.fi:hin, joka on helppo sekoittaa www.kapsi.fi:hin.

Kaaviot käsitellään nyt rsvg:llä, joka piirtää tekstin terävämpänä.

Vielä pari päivitystä odottaa TODO-listallani. Tiedotteet pitäisi siirtää erillisille sivuille, jolloin niihin linkittäminen olisi kätevämpää. Nykyään ne ovat kaikki yhdellä sivulla #id-linkin takana. Lisäksi on tarkoitus luoda luokittelu tiedotteille, eli erotella yhdistysasiat, tekniset tiedotteet ja häiriötiedotteet toisistaan. Seuraavana vuorossa on kuitenkin muutaman uuden ohjeen lisääminen: crontabin käyttö, ohjelmien asennuspolitiikka ja Maildirin käyttöönotto. Näistä viimeisen on Ari-Martti jo kirjoittanutkin valmiiksi.

Ehdotus uusista säännöistä

tiistaina 2. maaliskuuta 2010

27.2.2010 yhdistys järjesti toimihenkilöiden kesken ns. kickoff-tapahtuman, jossa pohdittiin yhdistyksen ajankohtaisia asioita hieman laajemmin. Yhtenä ohjelmanumerona kyseisessä tapahtumassa oli jo pidempään työn alla olleiden sääntömuutosten kirjaaminen. Alla on siis ehdotus uusiksi säännöiksi joita tullaan ehdottamaan vuosikokouksessa 10.4.2010. Muutetut kohdat on korostettu. Jos ehdotuksesta on kommentoitavaa tai kysyttävää niin sen voi tehdä tämän viestin kommentteihin tai suoraan hallitukselle sähköpostilla.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kapsi Internet-käyttäjät ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on antaa jäsenilleen puitteet itsensä ilmaisemiseen Internetissä sekä edistää tietotekniikan osaamista.

Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölle voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

 • yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • ylläpitää yhdistyksen kotisivuja
 • ylläpitää maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • tarjoaa jäsenilleen maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • järjestää jäsenilleen luentoja, koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelematon oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksessä.

Varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jäsenryhmille päättää vaalikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain kolme on erovuorossa. Puheenjohtaja tai erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Mikäli puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan yhdistyksen kokouksessa korvaaja eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen määrääminä päivinä pidetään vuosittain vuosikokous tammi-toukokuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava jäsenille yhdistyksen sähköisellä postituslistalla kahdesta neljään viikkoa ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.