Ehdotus uusista säännöistä

Olli Vainio / 2. maaliskuuta 2010

27.2.2010 yhdistys järjesti toimihenkilöiden kesken ns. kickoff-tapahtuman, jossa pohdittiin yhdistyksen ajankohtaisia asioita hieman laajemmin. Yhtenä ohjelmanumerona kyseisessä tapahtumassa oli jo pidempään työn alla olleiden sääntömuutosten kirjaaminen. Alla on siis ehdotus uusiksi säännöiksi joita tullaan ehdottamaan vuosikokouksessa 10.4.2010. Muutetut kohdat on korostettu. Jos ehdotuksesta on kommentoitavaa tai kysyttävää niin sen voi tehdä tämän viestin kommentteihin tai suoraan hallitukselle sähköpostilla.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kapsi Internet-käyttäjät ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on antaa jäsenilleen puitteet itsensä ilmaisemiseen Internetissä sekä edistää tietotekniikan osaamista.

Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölle voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

 • yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • ylläpitää yhdistyksen kotisivuja
 • ylläpitää maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • tarjoaa jäsenilleen maksuttomia tietotekniikkapalveluja
 • järjestää jäsenilleen luentoja, koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä voittoa tavoittelematon oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksessä.

Varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jäsenryhmille päättää vaalikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kuusi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain kolme on erovuorossa. Puheenjohtaja tai erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen.

Mikäli puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan yhdistyksen kokouksessa korvaaja eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen määrääminä päivinä pidetään vuosittain vuosikokous tammi-toukokuussa ja vaalikokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava jäsenille yhdistyksen sähköisellä postituslistalla kahdesta neljään viikkoa ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

2 vastausta käyttäjälle “Ehdotus uusista säännöistä”

 1. Kari Oikarinen sanoo:

  Mitä syitä on ollut mielessä, kun on mietitty hallituksen jäsenten kauden tekemistä kaksivuotiseksi?

  Se, että edellisestä hallituksesta siirtyy väkeä seuraavaan, lisää toki jatkuvuutta hallituksen toiminnassa ja sujuvoittaa ”vallanvaihtoa”. Toisaalta aikasemminkin tälläistä jatkuvuutta on ollut.

  Kääntöpuolena on, että hallituksen jäsenyys muuttuu kaksi kertaa suuremmaksi sitoutumiseksi. Tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa ja siksi kahden vuoden päähän sitovaa päätöstä joutuu miettimään tarkemmin.

  Lisäksi ehdotettu järjestely on selvästi jäykempi kuin nykyinen 4-7 jäsentä. Halukkaita ei välttämättä ole joka vuosi yhtä montaa. Minusta kannattaisi miettiä myös sitä vaihtoehtoa, että joka vuosi valitaan 2-4 uutta hallituksen jäsentä, jotka ovat erovuorossa kaksi kalenterivuotta toimittuaan. Tietysti tätä jäykkyyttä voi kiertää osaksi sillä, että sihteeri ja taloudenhoitaja voivat tulla hallituksen ulkopuolelta.

  En tiedä, ovatko nämä vaihtoehdot jo olleet esillä. En myöskään ole miettinyt asiaa niin pitkään, että välttämättä ajaisin niiden tekoa. Ajattelin vain avata keskustelua.

 2. Olli Vainio sanoo:

  Se on totta, että tuo järjestely on merkittävästi jäykempi, sitä ei voi kieltää.

  Jatkuvuus on tosiaan historiallisesti toteutunut, ajatuksena oli että yhdistyksen kannalta on hyvä jos se jatkuvuus on myöskin pakotettuna sääntöjen toimesta jos jostain syystä näin ei olisi tapahtumassa normaalikuviossa.

  Tuo sitoutuminen kahdeksi vuodeksi tuskin on lopulta ongelma ja jos tulee ylivoimaisia esteistä niin sittenhän voidaan valita uusi jäsen seuraavassa kokouksessa.

  Yksi tulevaisuuden haasteita on kyllä silti saada kiinnostunutta ja kompetenttia porukkaa Kapsin hallintoon. Oli sitten uusi tai vanha sääntö voimassa.

Vastaa